กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาจักรยานยนต์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาค แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 แห่งที่ 3
เหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
จ.เชียงใหม่
 แข่งขัน ๒๕ ก.พ. ๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
 พิษณุโลก  จ.พิษณุโลก 
 แข่งขัน ...ม.ค. ๖๕
ใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอสเทค)
 จ.นครศรีธรรมราช
 แข่งขัน ๓๑ ม.ค. ๖๕
กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  จ.อยุธยา  แข่งขัน ๗ ก.พ. ๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
 (อี.เทค)  จ.ชลบุรี
 แข่งขัน ๙ ก.พ. ๖๕
กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค  
 จ.กรุงเทพ  แข่งขัน ๑๑ ก.พ. ๖๕
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
จ.สกลนคร

 แข่งขัน ๑๔ ก.พ. ๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์
เนชั่นแนล จ.ยโสธร     

 แข่งขัน ๑๖ ก.พ.๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีการ-
 จัดการขอนแก่น
 จ.ขอนแก่น 
 แข่งขัน ๑๘ ก.พ. ๖๕