ผู้รับผิดชอบข้อสอบแต่ละสาขาวิชา

สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
เทคนิคพื้นฐานและสาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม นายประวิง รุ่นประพันธ์ 081-4012187
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า นายศิวัช กาญจนชุม 095-5182499
สาขาวิชาช่างยนต์ นายประยุทธ ภาคบัว 081-4289255
วิชาจักรยานยนต์ นายมิตรชัย ลิ้มสุวรรณ 081-9386652
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายศุภวิทย์ แฉล้มกุล 092-4385974
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ นายณรงค์กร สีจันทร์ 089-1234066
สาขาวิชาการบัญชี นางสาวพัชรินทร์ อินทร 087-8266894
สาขาวิชาการตลาด นายสมภพ จันทราช 089-7330533
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ 089-4165015
วิชาทักษะพิมพ์ดีด  นางปราณี ปัณฑวาภิรมย์
นายสุทิน พยนต์เลิศ
085-1131017
089-0928454
สาขาคอมพิวเตอร์และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุทิน พยนต์เลิศ 089-0928454
สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวสุกัญญา นุทธนู 085-5650504
สาขาการโรงแรม นายบุญเสริม เสริมสกุล 081-9953330