คลิปการประกวดมารยาทไทย

คลิปการประกวดมารยาทไทย มารยาทในสังคม

มารยามไทย การแสดงความเคารพ EP.1

คลิปการประกวดมารยาทไทย มารยาทในสังคม

มารยามไทย การแสดงความเคารพ EP.2

คลิปการประกวดมารยาทไทย มารยาทในสังคม

มารยาทไทย การส่งและการรับสิ่งของ EP.1

คลิปการประกวดมารยาทไทย มารยาทในสังคม

มารยาทไทย การรับสิ่งของแบบพิธีการ EP.2

คลิปการประกวดมารยาทไทย มารยาทในสังคม

มารยาทไทย การเดิน นั่ง ยืน และในพิธีการต่างๆ