รายวิชา และ ข้อสอบ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประจำปีการศึกษา 2564
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร คน/ทีม ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(ราคากลาง)
ต่อ คน/ทีม
ข้อสอบ
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ อัพเดท : 14/1/2565 ปวช. บุคคล 10 300
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์  ปวส. บุคคล 10 500
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ปวช. บุคคล 10 300
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ปวช. ทีม 20 300
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  ปวช. บุคคล 10 300
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  ปวช. บุคคล 10 300
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 750
8 ทักษะวิชาการเขียนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. บุคคล 10 100
9 ทักษะวิชางานดิจิทัล อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 320
10 ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. ทีม 20 360
11 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. ทีม 20 900
12 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. ทีม 20 200
13 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 450
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 270
ช่างไฟฟ้า 15 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ปวช. บุคคล 10 700
16 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ปวส. บุคคล 10 1,500
17 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 10 1,300
18 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 20 300
19 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปวช. บุคคล 10 1,000
20 ทักษะเครื่องทําความเย็น  ปวช. บุคคล 10 1,700
เทคนิคพื้นฐาน 21 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดท : 3/2/2565 ปวส. บุคคล 10 100
22 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดท : 3/2/2565 ปวช. บุคคล 10 100
23 ทักษะงานฝึกฝีมือ อัพเดท : 3/2/2565 ปวช. บุคคล 10 1,190
ช่างเมคคาทรอนิกส์ 24 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ปวส. บุคคล 10 250
25 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 10 200
26 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวช. ทีม 20 200
27 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวส. ทีม 20 200
28 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม New อัพเดท : 15/1/2565 ปวส. ทีม 20 200
29 ทักษะงานเมคคาทรอนิกส์  New ปวส. ทีม 20 200
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี 30 ทักษะวิชาการบัญชี Online อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 150
31 ทักษะวิชาการบัญชี Online อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. บุคคล 10 150
32 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี Online ปวส. ทีม 20 300
การตลาด 33 การเขียนแผนธุรกิจ อัพเดท: 25/1/2565 ปวส. ทีม 20 150
34 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 20 150
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 35 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวช. ทีม 20 150
36 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 20 150
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 37 ทักษะการจัดดอกไม้ อัพเดท : 16/1/2565 ปวส. ทีม 20 300
38 ทักษะการจัดเลี้ยง อัพเดท : 16/1/2565 ปวส. ทีม 20 300
39 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อัพเดท : 16/1/2565 ปวช. ทีม 20 300
40 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดท : 16/1/2565 ปวช. ทีม 20 300
41 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดท : 16/1/2565 ปวส. ทีม 20 300
42 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม อัพเดท : 16/1/2565 ปวส. บุคคล 10 100
43 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง อัพเดท : 16/1/2565 ปวช. ทีม 20 300
44 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) อัพเดท : 16/1/2565 ปวช. บุคคล 10 100
การท่องเที่ยว 45 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวช. ทีม 20 300
46 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวส. ทีม 20 300
47 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวช. ทีม 20 300
48 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว อัพเดท : 12/1/2565 ปวส. ทีม 20 300
49 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  ปวช. ทีม 20 300
50 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์)  ปวส. ทีม 20 300
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 51 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  ปวส. บุคคล 10 150
52 ทักษะการสร้างเว็บไซต์  ปวช. บุคคล 10 150
53 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ปวส. บุคคล 10 150
54 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ปวส. บุคคล 10 150
55 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ปวส. บุคคล 10 150
56 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 10 150
57 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  ปวช. บุคคล 10 150
58 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว อัพเดท : 13/1/2565 ปวส. บุคคล 10 150
59 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  ปวส. บุคคล 10 150
60 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015  ปวช. บุคคล 10 150
61 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015  ปวส. บุคคล 10 150
62 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวช. บุคคล 10 150
63 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวส. บุคคล 10 150
64 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม  ปวส. ทีม 20 150
65 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ปวส. ทีม 20 150
66 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 10 150
67 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 10 150
68 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 10 150
69 ทักษะโปรแกรมกราฟิก  ปวช. บุคคล 10 150
70 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 10 150
71 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  ปวช. บุคคล 10 150
72 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  New ปวช. บุคคล 10 150
73 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวช. บุคคล 10 150
74 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 10 150
75 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 10 150
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 76 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวช. บุคคล 10 50
77 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวส. บุคคล 10 50
78 พิมพ์ดีดไทย  ปวช. บุคคล 10 50
79 พิมพ์ดีดไทย  ปวส. บุคคล 10 50
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 80 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต online ปวช. ทีม 20 210
81 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ online ปวช. ทีม 20 210
82 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน online ปวช. ทีม 20 210
83 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร online ปวช. ทีม 20 210
84 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ online ปวช. ทีม 20 210
85 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว online ปวช. ทีม 20 210
86 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ online ปวช. ทีม 20 210
87 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ online ปวช. ทีม 20 210
88 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms online ปวช. ทีม 20 210
89 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต online ปวส. ทีม 20 210
90 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ online ปวส. ทีม 20 210
91 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน online ปวส. ทีม 20 210
92 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร online ปวส. ทีม 20 210
93 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ online ปวส. ทีม 20 210
94 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว online ปวส. ทีม 20 210
95 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ online ปวส. ทีม 20 210
96 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ online ปวส. ทีม 20 210
97 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms online ปวส. ทีม 20 210
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย 98 การประกวดมารยาทไทย online ปวช. ทีม 20 980
99 การประกวดมารยาทไทย online ปวส. ทีม 20 980
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 100 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน online อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 90
101 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน online อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. บุคคล 10 90
102 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ online อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 90
103 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ online อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. บุคคล 10 90
104 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย online อัพเดท : 11/1/2565 ปวช. บุคคล 10 90
105 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย online อัพเดท : 11/1/2565 ปวส. บุคคล 10 90
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย 106 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวช. บุคคล 10 190
107 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวส. บุคคล 10 190
108 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวช. บุคคล 10 190
109 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวส. บุคคล 10 190
110 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวช. บุคคล 10 190
111 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวส. บุคคล 10 190
112 ขับร้องเพลงสตริง  ปวช. บุคคล 10 190
113 ขับร้องเพลงสตริง  ปวส. บุคคล 10 190