สรุปข้อมูลรายวิชาการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัด

กลุ่ม จังหวัด สถานศึกษา จำนวนวิชา วันที่แข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 3 22/02/2565
24/02/2565
ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ 0948379842 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2 25/02/2565 นายสมพล สายสกล 092 996 9340 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 1 22/02/2565 อ.สุบิน รอดดี 0813119243 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 8 10/02/2565
11/02/2565
พัชรินทร์ อินทร 0878266894 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 1 11/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2 นายอดิศร ชัยชาญ 0834324005 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 8 14/02/2565 วชิระ ปฏิการมณฑล 0841154501 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 6 10/02/2565 นายจิตรกร โพธิ์ภักดี 0994404411 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 18 18/02/2565 กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี 0899908372 0804305539 คลิก แสดงรายวิชา
    โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 17/02/2565 อ.จีระ สังเกตกิจ 0865385013 คลิก แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 6 08/02/2565 อ.พัชรินทร์ จันทร์สมบูรณ์ 081-4308173 คลิก แสดงรายวิชา
  จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 11 17/02/2565 นางวัลญา สุภาพ 0982737614 คลิก แสดงรายวิชา
  ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 28 17/02/2565
18/02/2565
19/02/2565
20/02/2565
22/02/2565
สุมินตรา ไกรสิน 0653362958 คลิก แสดงรายวิชา
  ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 84 09/02/2565
15/02/2565
อ.ปาน สุระ 086-8180890 คลิก แสดงรายวิชา
  นครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 29 21/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
  นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 11 นางจิตรา โพธิ์แดง 0813723971 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 17 คลิก แสดงรายวิชา
  นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 8 08/02/2565
09/02/2565
นายภาณุพงศ์​ ประจงการ 0972829289 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 10 08/02/2565
09/02/2565
นายธีรพงศ์ พงษ์ตน 0814057380 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 09/02/2565 ปวรุตม์ ขาวเหลือง 0972766781 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 18 08/02/2565 ลภัสรดา ต้นคูณ 0982473612 คลิก แสดงรายวิชา
  ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 5 17/02/2565 นายคมกริช นันเสนา 0629757552 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 1 21/02/2565 นายกนก กลิ่นหอมหวล 0814021595 คลิก แสดงรายวิชา
  ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 10 18/02/2565 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ หวานสนิท คลิก แสดงรายวิชา
  ปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 25 11/02/2565 อาจารย์ณฐพล มังคลา 0879807787 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี 4 11/02/2565 นิเชษฐ สุขเฟื่องฟุ 0884875345 คลิก แสดงรายวิชา
  พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 43 กิตติพงษ์ ภาคกาย 0860038523 คลิก แสดงรายวิชา
  ระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 10 18/02/2565
21/02/2565
23/02/2565
นริศรา จูแย้ม 0817217269 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 1 11/02/2565 อ.ศิิริพร 0850644646 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 2 18/02/2565 สุนันธินี ล่อเฮง 0902651877 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 2 อ.กุลิสรา 0962811944 คลิก แสดงรายวิชา
  ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 2 17/02/2565 นายณชยุต นิลแสง 0659826524 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 2 17/02/2565 นายศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด 0863557483 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 3 18/02/2565 อัญชลี กิจดำรงวินิจกุล 0922819414 คลิก แสดงรายวิชา
    โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 3 18/02/2565 สิษฐ์ชนนท์ เห็นเจริญสุข 0874165596 คลิก แสดงรายวิชา
  ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 13 17/02/2565 นางณัฐริกา เรืองงาม 0853818859 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 4 15/02/2565 ทิพวรรณ บุกบุญ 0859175322 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 5 15/02/2565 น.ส.ธฺิติยา สงวนวงษ์ 0891128966 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 7 18/02/2565 นางอนุธิดา นาเวียง 0937865853 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 2 17/02/2565 อาจารย์สุพัตรา จิตร์เอี่ยม 0923838987 คลิก แสดงรายวิชา
  สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 29 19/02/2565 นายกิตติภูมิ พานทอง 0866663352 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 1 17/02/2565 รัตติยาภรณ์ จันทร์ชู 0850765857 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 5 จุฑามาศ เทียนสว่าง 0619716295 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 5 19/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) 1 16/02/2565 ขจร สายบุญยัง 0983409644 คลิก แสดงรายวิชา
  สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 23 15/02/2565
17/02/2565
18/02/2565
เกศรา คงศิริ 0852636421 คลิก แสดงรายวิชา
  เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 15 18/02/2565
21/02/2565
นางสาววศินี ศุภสัณห์สิน 0626437196 คลิก แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 15 18/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 1 17/02/2565 วันดี ชิณโท 0862275917 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 5 17/02/2565 จิรารัตน์ แผ้วไพรินทร์ 0807645262 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 5 17/02/2565 นายพัชรพงษ์ อาจมูลตรี 0926915869 คลิก แสดงรายวิชา
  ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 9 18/02/2565 อ.ภัทรพล โชคชัยวัฒนานุกูล 087-7221922 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 51 15/02/2565 นายอำพลยุทธ ทวยภา 0901814639 คลิก แสดงรายวิชา
  นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 2 18/02/2565 นางอิสราภรณ์ แก่นตา 0951699691 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 10 17/02/2565
18/02/2565
นางสาวศิริพร คอนโคตร 0971243643 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 2 15/02/2565 ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ 08284143454 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 10 14/02/2565
15/02/2565
อ.ทิภวรรญ จำรักษา 0807545758 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 1 18/02/2565 จิระวัฒน์ บุตรบุรี 0953107417 คลิก แสดงรายวิชา
  นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 2 16/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 4 17/02/2565 จิราภรณ์ ทองสุ 0918281617 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 10 17/02/2565 นายฉัตรดนัย รัตนวราหะ 0817899219 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 1 18/02/2565 นางสาวกนกกาญจน์ เติมทรัพย์ 0945095599 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 26 17/02/2565 อัญชลี วรรณะเศรษฐี 0649325153 คลิก แสดงรายวิชา
  บึงกาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 1 03/02/2565 นางสาวเกศกนก ศรีสุวงค์ 0973309964 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 1 03/02/2565 นายนันทฤทธิ์ สัตถาผล 0621970802 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 2 03/02/2565 นายพิชชานันท์ บุตะเคียน 0637296565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 3 03/02/2565 นายกิตติพงษ์ ทุมโยมา 0981084152 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 1 03/02/2565 นายนพพร ศรีวิชัย 0815905940 คลิก แสดงรายวิชา
  บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 17 14/02/2565
15/02/2565
16/02/2565
17/02/2565
18/02/2565
นายวัชรินทร์ จิตรครบุรี 0804863115 คลิก แสดงรายวิชา
  มหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 6 22/02/2565 อ.ปติญากร ไชยอยู่ 089-7865277 คลิก แสดงรายวิชา
  มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 6 17/02/2565 มัลลิกา นามมุลตรี 0621980848 คลิก แสดงรายวิชา
  ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 27 17/02/2565 นายอนันต์ สุระเสน 0883270207 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 15 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 8 18/02/2565 นายสมบัติ ประสมสินธ์ 0844491637 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 2 18/02/2565 นายจักรพันธ์ แสงตา 0803645508 คลิก แสดงรายวิชา
  ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 13 17/02/2565 นายสุวิทย์ ทูลธรรม 0821139069 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 6 14/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 3 15/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 4 18/02/2565 วิษณุ โพธิ์ศรีลา 0903547413 คลิก แสดงรายวิชา
  ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 29 นายวินัย โสพัฒน์ 0646316643 คลิก แสดงรายวิชา
  สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 44 14/02/2565 นายพลวัฒน์ เสน่ห์ดี 0801957264 คลิก แสดงรายวิชา
  หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 33 10/02/2565 นายสุเมธ โคตรประจิม 08-7225-2268 คลิก แสดงรายวิชา
  อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 20 18/02/2565 นายปริวรรต ก้องเสียง 0833762727 คลิก แสดงรายวิชา
  อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 10 11/02/2565 นางสาวศิริลักษณ์ เกสุด 0969617844 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 10/02/2565 นางสาวช่อทิพย์ สิงหาภู 0886894257 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ 5 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 4 11/02/2565 นายวีระศักดิ์ สามศรี 0877828812 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา 6 09/02/2565 นางสาวอังคณา พันธ์พานิชย์ 0801975462 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 5 11/02/2565 คลิก แสดงรายวิชา
  ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน 3 21/02/2565
22/02/2565
นางสาวจารุวรรณ ไชยา 0828415140 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร 2 21/02/2565 นายกฤษณะ พันธ์พร 0820316079 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 1 22/02/2565 นางสาวนันท์นภัส ครึกกระโทก 0615411535 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ 7 21/02/2565
22/02/2565
นายทัศนัย ทองธูป 0802369707 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 1 นางสาวจณิสตา สุพร 0655945962 คลิก แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 10 15/02/2565 ทับทิม เฮี้ยนเจริญ 0840490045 คลิก แสดงรายวิชา
  นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 14 17/02/2565
18/02/2565
22/02/2565
24/02/2565
นายจักรพันธ์ สุขเวช 0634464058 คลิก แสดงรายวิชา
  พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 7 อโนชา งามจิต 0804959424 คลิก แสดงรายวิชา
  พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 2 23/02/2565
24/02/2565
นายสาธิต สิงห์โตแก้ว 0911476470 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 8 17/02/2565 นายวุฒิชัย พรมเนตร 0855373988 คลิก แสดงรายวิชา
  พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 20 10/02/2565
11/02/2565
21/02/2565
22/02/2565
23/02/2565
25/02/2565
นายวรรธนา ภู่เชย 082-8797726 คลิก แสดงรายวิชา
  ลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 3 14/02/2565 นายเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง 0801787102 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 7 15/02/2565 วาฑิต พุทธปวน 0993914567 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 17 08/02/2565
09/02/2565
นายวิทยา สืบสกุล 0841517184 คลิก แสดงรายวิชา
  อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 30 09/02/2565
10/02/2565
นางสาวกัญญาภัค มะตอง 0966699379 คลิก แสดงรายวิชา
  เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 11 07/02/2565
08/02/2565
09/02/2565
นางสุวิมล พรหมทัศน์ 0819803959 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 7 ณัฏฐชัย เอื้ออรุณอำไพ 0947588039 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 2 09/02/2565 นายจักรพงศ์ คำผา 0861169216 คลิก แสดงรายวิชา
  เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 8 07/02/2565 นายวิเชียร ตาเจริญเมือง 0822625524 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 27 เชิดชูเกียรติ ผาคำ 092-4644766 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ 1 25/02/2565 สรายุทธ บุญเลา 0891922267 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 47 07/02/2565 * * คลิก แสดงรายวิชา
  เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 8 17/02/2565
18/02/2565
นางสาวณัจฉรียา เฉลิมเชื้อ 0619066182 คลิก แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 5 10/02/2565
14/02/2565
นายพัชรากร สุวีรานุวัฒน์ 0887522248 คลิก แสดงรายวิชา
  ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 6 15/02/2565
18/02/2565
ณัฐธนนท์ เดชกมล 0956894424 คลิก แสดงรายวิชา
  นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 8 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 2 17/02/2565 นางสาวภาณิศา นาคปาน 0876210676 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 3 17/02/2565 นางวันเพ็ญ ขำชูสงค์ 0869484646 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 10 17/02/2565 นางสาวเบญจมาศ ถนอมน้อย 0648878854 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 5 03/02/2565
17/02/2565
นายอนันต์ สายนาค 0867399366 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 3 17/02/2565 ดร.สายันต์ สุวรรณฤกษ์ 0943152229 คลิก แสดงรายวิชา
  ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 8 20/02/2565 นางสาวฮัสนี เจะสะมะ 087-3973189 คลิก แสดงรายวิชา
  ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 9 15/02/2565 นางสาวสมฤทัย สมัยพิทักษ์ 0892929211 คลิก แสดงรายวิชา
  สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 8 18/02/2565 ธัญชนก โสภารัตน์ 08196597946 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 13 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 36 18/02/2565 อ.สมภพ จันทราช 0897330533 คลิก แสดงรายวิชา
  สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 5 คลิก แสดงรายวิชา
    วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 12 นางสาวมาริษา ดุลเจริญ 0917031823 คลิก แสดงรายวิชา
จำนวนจังหวัด : 51   
จำนวนสถานศึกษาเจ้าภาพ : 127