คู่มือสำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

7 มกราคม 2564

คู่มือ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ pvet-skill

เข้าใช้งาน บันทึกข้อมูลรายวิชาที่ใช้แข่งขัน และ การรายงานผลการแข่งขัน

7 มกราคม 2564

คู่มือกำหนดรายวิชาที่จัดการแข่งขัน

การกำหนดรายวิชาที่จัดการแข่งขันของเจ้าภาพในแต่ละจังหวัด

7 มกราคม 2564

คู่มือการบันทึกผลการแข่งขัน (ทช. 4.1)

การรายงานผลและวิธีการนำเข้าผลการแข่งขัน ในโปรแกรมบันทึกผลการแข่งขัน

10 มกราคม 2565

คู่มือจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19