รายวิชา และ ข้อสอบ
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(ราคากลาง)
ต่อ คน/ทีม
ข้อสอบ ผู้รับผิดชอบ โทร. ลิงค์ไลน์กลุ่ม
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ อัพเดต:19/1/2024 ปวช. บุคคล 100 0
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ อัพเดต:22/12/2023 ปวส. บุคคล 100 300 อ.ประยุทธ ภาคบัว 081-428-9255
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล อัพเดต:2/1/2024 ปวช. บุคคล 100 300
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน อัพเดต:22/12/2023 ปวช. ทีม 100 300
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อัพเดต:22/12/2023 ปวช. บุคคล 100 300
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  ปวช. บุคคล 100 300
7 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 8 ทักษะวิชางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า อัพเดต:12/1/2024 ปวส. บุคคล 100 1500
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  ปวช. บุคคล 100 700 อ.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล 092-438-5974
10 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล  ปวช. บุคคล 100 450
11 ทักษะวิชางานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 200 0
12 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ปวช. ทีม 200 1,200
13 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT  ปวส. ทีม 200 0
14 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ปวช. บุคคล 100 700
15 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปวช. บุคคล 100 400
16 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ปวช. บุคคล 100 300
17 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน  ปวส. ทีม 200 450
18 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 0
ช่างไฟฟ้า 19 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ปวช. บุคคล 100 500 อ.ศิวัช กาญจนชุม 095-518-2499
20 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ปวส. บุคคล 100 1,100
21 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 100 1,060
22 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 300
23 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปวช. บุคคล 100 1,000
24 ทักษะเครื่องทําความเย็น  ปวช. บุคคล 100 1,530
25 ทักษะเครื่องปรับอากาศ  ปวส. ทีม 200 2,080
เทคนิคพื้นฐาน 26 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 200 อ.นพรัตน์ ใจหาญ 087-159-6746
27 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 200
28 ทักษะงานฝึกฝีมือ อัพเดต: 23/12/2023 ปวช. บุคคล 300 1,200
ช่างแมคคาทรอนิกส์ 29 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ปวส. บุคคล 100 250 อ.ณรงค์กร สีจันทร์ 089-123-4066
30 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 250
31 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวช. ทีม 200 300
32 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 300
33 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 150
34 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์   ปวส. ทีม 200 300
35 ทักษะวิชาการซ่อมบำรุงแขนกลในงานอุตสาหกรรม   ปวส. ทีม 200 300
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี 36 ทักษะวิชาการบัญชี  ปวช. บุคคล 160 0 อ.พัชรินทร์ อินทร 087-826-6894
37 ทักษะวิชาการบัญชี  ปวส. บุคคล 160 0
การตลาด 38 การเขียนแผนธุรกิจ  ปวส. ทีม 100 300 อ.อนุชิต บุตรสาระ 089-979-9019
39 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 100 200
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 40 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวช. ทีม 170 0 อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ 089-416-5015
41 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 170 0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 42 ทักษะการจัดดอกไม้  ปวส. ทีม 100 200 อ.ดวงรัตน์ วีระกาญจนพงษ์ 092-826-9626
43 ทักษะการจัดเลี้ยง  ปวส. ทีม 100 200
44 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ปวช. ทีม 100 200
45 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม  ปวช. ทีม 100 200
46 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  ปวส. ทีม 100 200
47 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม  ปวส. บุคคล 100 200
48 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง  ปวช. ทีม 100 200
49 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender)  ปวช. บุคคล 100 200
การท่องเที่ยว 50 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวช. ทีม 100 200 อ.ดวงรัตน์ วีระกาญจนพงษ์ 092-826-9626
51 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวส. ทีม 100 200
52 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวช. บุคคล 100 200
53 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวส. บุคคล 100 200
54 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  ปวช. ทีม 100 200
55 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์)  ปวส. บุคคล 100 200
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 56 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  ปวส. บุคคล 100 0 อ.นาตยา สมบูรณ์กุล 084-209-8436
57 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ อัพเดต:25/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
58 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ปวส. บุคคล 100 0
59 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ปวส. บุคคล 100 0
60 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อัพเดต:25/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0
61 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0
62 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น อัพเดต:25/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
63 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวส. บุคคล 100 0
64 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  ปวส. บุคคล 100 0
65 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวช. บุคคล 100 0
66 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวส. บุคคล 100 0
67 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวช. บุคคล 100 0
68 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวส. บุคคล 100 0
69 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม  ปวส. ทีม 100 0
70 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ปวส. ทีม 100 0
71 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 100 0
72 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดต:25/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
73 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0
74 ทักษะโปรแกรมกราฟิก อัพเดต:25/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
75 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 100 0
76 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  ปวช. ทีม 100 0
77 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ปวช. บุคคล 100 0
78 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวช. บุคคล 100 0
79 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
80 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 81 พิมพ์ดีดอังกฤษ อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0 อ.นาตยา สมบูรณ์กุล 084-209-8436
82 พิมพ์ดีดอังกฤษ อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0
83 พิมพ์ดีดไทย อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0
84 พิมพ์ดีดไทย อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 85 โลจิสติกส์และซัพพลายเซน อัพเดต:17/01/2024 ปวส. ทีม 1,500 0 อ.ธรรมรัฐ ทองดี 083-602-1791
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 86 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวช. ทีม 250 0 ดร.ธนภัทร มั่นคง 088-251-2335
87 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวช. ทีม 250 0
88 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวช. ทีม 250 0
89 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวช. ทีม 250 0
90 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวช. ทีม 250 0
91 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวช. ทีม 250 0
92 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวช. ทีม 250 0
93 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวช. ทีม 250 0
94 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวช. ทีม 250 0
95 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวส. ทีม 250 0
96 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวส. ทีม 250 0
97 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวส. ทีม 250 0
98 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวส. ทีม 250 0
99 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวส. ทีม 250 0
100 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวส. ทีม 250 0
101 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวส. ทีม 250 0
102 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวส. ทีม 250 0
103 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวส. ทีม 250 0
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย 104 การประกวดมารยาทไทย  ปวช. ทีม 1,000 0 นางไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์ 089-209-4214
105 การประกวดมารยาทไทย  ปวส. ทีม 1,000 0
➩ คลิปการประกวดมารยาทไทย
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 106 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวช. บุคคล 200 0 อ.กมลมาลย์ แสนหูม 063-593-2494
107 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวส. บุคคล 200 0
108 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวช. บุคคล 200 0
109 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวส. บุคคล 200 0
110 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวช. บุคคล 200 0
111 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวส. บุคคล 200 0
112 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวช. บุคคล 200 0
113 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวส. บุคคล 200 0
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย 114 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวช. บุคคล 200 0 อ.วิไลพร สีหาบุญจันทร์ 084-643-7171
115 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวส. บุคคล 200 0
116 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวช. บุคคล 200 0
117 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวส. บุคคล 200 0
118 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวช. บุคคล 200 0
119 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวส. บุคคล 200 0
120 ขับร้องเพลงสตริง  ปวช. บุคคล 200 0
121 ขับร้องเพลงสตริง  ปวส. บุคคล 200 0
กีฬา กีฬา 122 หมากล้อม อัพเดต : 20/12/2023 สถานศึกษา บุคคล 160 0 อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ 089-416-5015
123 ESPORTS อัพเดต: 22/12/2023 สถานศึกษา ทีม 250 0 อ.จิตจัณ สาระวิโรจน์ 061-451-4565