รายวิชา และ ข้อสอบ
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(ราคากลาง)
ต่อ คน/ทีม
ข้อสอบ ผู้รับผิดชอบ โทร. ลิงค์ไลน์กลุ่ม
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์  ปวช. บุคคล 0 0 นายมิตรชัย ลิ้มสุวรรณ 081-938-6652
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300 อ.ประยุทธ ภาคบัว 081-428-9255
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ปวช. บุคคล 100 300
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน อัพเดพ:3/11/2565 ปวช. ทีม 100 300
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อัพเดพ:17/11/2565 ปวช. บุคคล 100 300
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  ปวช. บุคคล 100 300
7 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง อัพเดพ:8/11/2565 ปวช. บุคคล 100 700 อ.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล 092-438-5974
9 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล  ปวช. บุคคล 100 400
10 ทักษะวิชางานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 0
11 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ปวช. ทีม 200 1,200
12 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT  ปวส. ทีม 200 0
13 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ปวช. บุคคล 100 700
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปวช. บุคคล 100 400
15 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ปวช. บุคคล 100 300
16 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน  ปวส. ทีม 200 450
17 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 0
ช่างไฟฟ้า 18 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ปวช. บุคคล 100 500 อ.สมศักดิ์ วชิรดุสิต 094-156-6356
19 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ปวส. บุคคล 100 1,100
20 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 100 1,060
21 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 300
22 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปวช. บุคคล 100 1,000
23 ทักษะเครื่องทําความเย็น  ปวช. บุคคล 100 1,530
24 ทักษะเครื่องปรับอากาศ  ปวส. ทีม 200 2,080
เทคนิคพื้นฐาน 25 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 200 อ.เจษฎา ผาแพร 082-298-9417
26 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดพ:4/2/2566 ปวช. บุคคล 100 200
27 ทักษะงานฝึกฝีมือ อัพเดพ:4/2/2566 ปวช. บุคคล 300 1,200
ช่างแมคคาทรอนิกส์ 28 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ปวส. บุคคล 100 250 อ.ณรงค์กร สีจันทร์ 089-123-4066
29 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 250
30 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวช. ทีม 200 300
31 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 300
32 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 150
33 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์   ปวส. ทีม 200 300
34 ทักษะวิชาการซ่อมบำรุงแขนกลในงานอุตสาหกรรม   ปวส. ทีม 200 300
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี 35 ทักษะวิชาการบัญชี  ปวช. บุคคล 160 0 อ.พัชรินทร์ อินทร 087-826-6894
36 ทักษะวิชาการบัญชี  ปวส. บุคคล 160 0
37 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ปวส. ทีม 320 0 อ.พัชรินทร์ อินทร 087-826-6894
การตลาด 38 การเขียนแผนธุรกิจ  ปวส. ทีม 100 300 อ.เปรมยุภา ทองย่อย 063-553-5626
39 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 100 200
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 40 ทักษะธุรกิจค้าปลีก อัพเดพ:6/12/2565 ปวช. ทีม 170 0 อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ 089-416-5015
41 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 170 0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 42 ทักษะการจัดดอกไม้ อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200 อ.ดวงรัตน์ วีระกาญจนพงษ์ 092-826-9626
43 ทักษะการจัดเลี้ยง อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200
44 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200
45 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200
46 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200
47 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. บุคคล 100 200
48 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200
49 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. บุคคล 100 200
การท่องเที่ยว 50 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. ทีม 100 200 อ.ดวงรัตน์ วีระกาญจนพงษ์ 092-826-9626
51 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. ทีม 100 200
52 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. บุคคล 100 200
53 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. บุคคล 100 200
54 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. ทีม 100 200
55 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. บุคคล 100 200
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 56 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0 อ.นาตยา สมบูรณ์กุล 084-209-8436
57 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ อัพเดพ:2/11/2565 ปวช. บุคคล 100 0
58 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ปวส. บุคคล 100 0
59 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ปวส. บุคคล 100 0
60 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0
61 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0
62 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 0
63 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวส. บุคคล 100 0
64 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  ปวส. บุคคล 100 0
65 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวช. บุคคล 100 0
66 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019  อัพเดพ:9/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0
67 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ อัพเดพ:18/11/2565 ปวช. บุคคล 100 0
68 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ อัพเดพ:18/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0
69 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. ทีม 100 0
70 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ปวส. ทีม 100 0
71 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 100 0
72 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดพ:1/12/2565 ปวช. บุคคล 100 0
73 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0
74 ทักษะโปรแกรมกราฟิก  ปวช. บุคคล 100 0
75 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 100 0
76 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  ปวช. ทีม 100 0
77 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ปวช. บุคคล 100 0
78 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวช. บุคคล 100 0
79 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดพ:17/12/2565 ปวช. บุคคล 100 0
80 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 81 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวช. บุคคล 100 0 อ.ศิวัช กาญจนชุม 095-518-2499
82 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวส. บุคคล 100 0
83 พิมพ์ดีดไทย  ปวช. บุคคล 100 0
84 พิมพ์ดีดไทย  ปวส. บุคคล 100 0
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 85 โลจิสติกส์และซัพพลายเซน  ปวส. ทีม 1,500 0 อ.ธรรมรัฐ ทองดี 083-602-1791
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 86 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวช. ทีม 250 0 ดร.ธนภัทร มั่นคง 088-251-2335
87 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวช. ทีม 250 0
88 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวช. ทีม 250 0
89 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวช. ทีม 250 0
90 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวช. ทีม 250 0
91 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวช. ทีม 250 0
92 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวช. ทีม 250 0
93 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวช. ทีม 250 0
94 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวช. ทีม 250 0
95 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวส. ทีม 250 0
96 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวส. ทีม 250 0
97 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวส. ทีม 250 0
98 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวส. ทีม 250 0
99 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวส. ทีม 250 0
100 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวส. ทีม 250 0
101 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวส. ทีม 250 0
102 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวส. ทีม 250 0
103 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวส. ทีม 250 0
104 Smart Innovation นวัตกรรมด้านผู้ประกอบการ  ทุกระดับชั้น ทีม 250 0 อ.ธันยรัตน์ กอสัมพันธ์ 080-546-4947
105 Smart Innovation นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทุกระดับชั้น ทีม 250 0
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย 106 การประกวดมารยาทไทย  ปวช. ทีม 1,000 0 นางไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์ 089-209-4214
107 การประกวดมารยาทไทย  ปวส. ทีม 1,000 0
➩ คลิปการประกวดมารยาทไทย
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 108 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวช. บุคคล 120 0 อ.ธีรพงศ์ พงษ์ตน 081-405-7380
109 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวส. บุคคล 120 0
110 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวช. บุคคล 120 0
111 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวส. บุคคล 120 0
112 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวช. บุคคล 120 0
113 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวส. บุคคล 120 0
114 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวช. บุคคล 120 0
115 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวส. บุคคล 120 0
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย 116 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0 อ.วิไลพร สีหาบุญจันทร์ 084-643-7171
117 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0
118 ขับร้องเพลงลูกกรุง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0
119 ขับร้องเพลงลูกกรุง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0
120 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0
121 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0
122 ขับร้องเพลงสตริง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0
123 ขับร้องเพลงสตริง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0
กีฬา กีฬา 124 หมากล้อม  สถานศึกษา บุคคล 150 0 นายชฎิล สรรพาษิต 086-526-4777
125 ESPORTS  สถานศึกษา ทีม 250 0 นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ 061-451-4565